}

QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI

1. Thời hạn khiếu nại

– Đối với khiếu nại về việc mất Bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố, bưu gửi bị mất, bị hủy nhầm : Thời hạn khiếu nại là 01 tháng kể từ ngày kết thúc Thời gian toàn trình của Bưu gửi

– Thời hạn khiếu nại trong vòng 30 ngày, kể từ ngày bưu gửi được phát thành công cho Người nhận.

 

2. Thời hạn giải quyết khiếu nại

– Thời điểm yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại được tính từ khi Khách hàng gửi cho BAOBAO Express yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại qua một trong các kênh liên lạc được thỏa thuận từ trước.

BAOBAO Express có trách nhiệm tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại trên và giải quyết cho Khách hàng theo cam kết về thời hạn xử lý kể từ thời điểm yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại như sau:

 

* Loại khiếu nại / Thời gian tiếp nhận / Thời gian giải quyết

– Đối với yêu cầu lấy hàng và giao hàng gấp (do việc lấy/giao hàng bị chậm trễ) – tiếp nhận trong 04 giờ làm việc – BAOBAO Express tiếp nhận và xử lý trong 04 giờ làm việc kể từ lúc tiếp nhận

– Đối với khiếu nại hư hỏng, thiếu hàng, sai hàng – tiếp nhận trong 02 giờ làm việc – BAOBAO Express  có trách nhiệm xử lý thực tế dứt điểm, hoàn thành yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại từ 03 – 07 ngày kể từ thời điểm yêu cầu.

– Đối với danh sách yêu cầu chốt mất hàng hàng ngày (do quá hạn giao hàng hoặc chuyển hoàn) – tiếp nhận trong 04 giờ làm việc – BAOBAO Express tiếp nhận và xử lý trong 04 giờ làm việc kể từ lúc tiếp nhận

– Đối với lỗi hệ thống hoặc vận hành phát sinh do lỗi từ BAOBAO Express – tiếp nhận trong 02 giờ làm việc – BAOBAO Express xử lý thực tế dứt điểm các lỗi liên quan đến hệ thống hoặc vận hành hệ thống từ 02 -04 ngày.

– Phản hồi phương án xử lý cụ thể cho các trường hợp khác – tiếp nhận trong 04 giờ làm việc – BAOBAO Express sẽ tiếp nhận và xử lý trong 04 giờ làm việc kể từ thời điểm yêu cầu

Liên hệ